රජීව් යසිරු මැතිව්, රජීව් යසිරු, යසිරු කුරුවිටගේ, Rajeev, Yasiru, Rajeev Yasiru Mathew, Rajeev Yasiru Kuruwitage Mathew

RAJEEV YASIRU MATHEW BIOGRAPHY

RAJEEV YASIRU KURUWITAGE MATHEW (SINHALESE:) රජීව් යසිරු කුරුවිටගේ මැතිව් IS A FAMOUS INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANT, Cyber security expert, DIGITAL MEDIA / SOCIAL MEDIA CONSULTANT AND SOCIAL MEDIA STRATEGIST IN SRI LANKA. RAJEEV YASIRU MATHEW WAS BORN IN 21ST JUNE 1998 AT COLOMBO AND GREW UP IN MODEST CIRCUMSTANCES IN UDAHAMULLA, A VILLAGE SITUATED IN NUGEGODA CITY.

Rajeev Yasiru Mathew entered to Information and communications Technology (ICT) industry in 2014 and Yasiru has contributed to platforms like Google Translate, Facebook, Whats-App for couple of years. Rajeev Yasiru Mathew is a talented and experienced Linguist who provided localization services for those platforms regarding Sinhalese (සිංහල) language.

rajeev yasiru mathew specialize in emerging technology trends like Internet of Things (IOT), Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality and Augmented Reality and Cyber Security.

RAJEEV YASIRU MATHEW HAS GAINED TRUST FROM most SRI LANKAN GOVERNMENT AUTHORITIES AND THE sri lankan citizens AS A FAMOUS INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANT.


RAJEEV YASIRU MATHEW’S TECHNOLOGICAL PROFICIENCY IS HIGHLY REGARDED BY HIS FOLLOWERS AND FELLOW MEMBERS IN THE INDUSTRY