රජීව් යසිරු මැතිව්, රජීව් යසිරු, යසිරු කුරුවිටගේ, Rajeev, Yasiru, Rajeev Yasiru Mathew, Rajeev Yasiru Kuruwitage Mathew


Rajeev Yasiru
Kuruwitage Mathew

Rajeev Yasiru Kuruwitage Mathew  (Sinhalese:) රජීව් යසිරු කුරුවිටගේ මැතිව් is a famous Information Technology Consultant, Web Developer, Digital Media / Social Media Consultant, Cyber Security Expert and Chairman of The Information Technology Society of Sri Lanka – ITSSL (Sinhalese:) ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය